GRUPA INWEST pierwszym deweloperem z Kart? Du??ej Rodziny w Warszawie!

Szanowni Pa??stwo, Z my??l? o potrzebach rodzin wielodzietnych przyst?pili??my do Programu Karty Du??ej Rodziny.

Od teraz ka??da rodzina posiadaj?ca 3 lub wi?cej dzieci, która posiada Kart? Du??ej Rodziny otrzymuje specjaln? zni??k? w wysoko??ci 2,5% na ka??de mieszkanie z oferty Grupy Inwest. Bardzo cieszymy si? z partnerstwa w rz?dowym prorodzinnym programie i mamy nadziej?, ??e doceni? go równie?? nasi Klienci.

Zgodnie z wynikami raportu „Badanie postaw i przekona?? Polaków dotycz?cych posiadania dzieci i polityki prorodzinnej” przeprowadzonych na zlecenie Warsaw Enterprise Institute, trudno??ci mieszkaniowe wymieniane s? jako jeden z trzech najwa??niejszych powodów nieposiadania kolejnych dzieci przez Polaków. Mamy nadziej?, ??e nasza decyzja o stworzeniu specjalnego prorodzinnego rabatu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodzin, które zdecydowa??y si? na trud wychowania wi?kszej liczby dzieci.    

Program Karta Du??ej Rodziny to ogólnopolski system zni??ek dla rodzin wielodzietnych. Przys??uguje niezale??nie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójk? dzieci. Program jest realizowany przez Zwi?zek Du??ych Rodzin Trzy Plus przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo??ecznej oraz firm prywatnych oferuj?cych rodzinom specjalne rabaty i tym samym b?d?cych partnerami programu.

Grupa Inwest jest pierwszym deweloperem w Warszawie, który zdecydowa?? si? poprze? prorodzinny charakter programu i przyst?pi? do partnerstwa.

Je??eli wraz z rodzin? jeste?? posiadaczem Karty Du??ej Rodziny pami?taj aby przedstawi? j? naszemu sprzedawcy przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej mieszkanie (umowa czasowego wy???czenia ze sprzeda??y). 

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X