MDM is BACK (2017!!!)

W dniu 13.06.2017 Rz?d przyj??? projekt nowelizacji ustawy o pomocy pa??stwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez m??odych ludzi.

Projekt zak??ada mo??liwo??? wykorzystania do 100% ??rodków, które powróci??y do puli zabud??etowanej na 2017 rok w sytuacji, kiedy cz???? beneficjentów z przyznanym dofinansowaniem wycofa??a si? z transakcji.

W/g szacunków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dzi?ki zmianie ustawy z pomocy pa??stwa b?dzie mog??o skorzysta? dodatkowo oko??o 4 tys. rodzin (z uwzgl?dnieniem roku 2018)

Data wej??cia projektu w ??ycie zosta??a zaplanowana na 01.08.2017, co oznacza og??oszenie informacji o wznowieniu przyjmowania wniosków najpó??niej w dniu 16.08.2017 roku.

Po tym terminie beneficjenci ponownie otrzymaj? mo??liwo??? wnioskowania o kredyty z terminem wyp??aty dofinansowania w 2017 roku.

Co wi?cej:

  1. Podwy??szony zostaje poziom wykorzystania ??rodków przy którym BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków. Dotychczas by??o to 95%. Po przekroczeniu tego limitu BGK od nast?pnego dnia nie przyjmowa?? wniosków o dop??at?. Ten 5 proc. bufor by?? zarezerwowany na te wnioski, które wp??yn???y tego samego dnia kiedy przekroczono graniczny poziom, a tak??e na dop??aty wyp??acane ju?? po uruchomieniu kredytu w zwi?zku z urodzeniem 3 lub kolejnego dziecka. Nowelizacja przewiduje podwy??szenie tego progu do 100% i dotyczy to roku bie???cego i 2018.
  2. Nowelizacja reguluje tak??e zasady wznowienia przyjmowania wniosków. Aktualnie regulowane jest tylko wstrzymanie przyjmowania wniosków (z przyczyn opisanych w pkt. 1), ale nie by??o procedury wznowienia. Z puli na 2017 rok ostatecznie wykorzystane zosta??o nieco ponad 91%, wi?c du??a cz???? ??rodków wróci??a do puli.

Po???czenie tych dwóch zmian spowoduje, ??e do wykorzystania na dop??aty w 2017 b?dzie jeszcze oko??o 66 mln z??otych. ?rednia dop??ata to oko??o 25 tys. z??otych, wi?c na ten rok da to mo??liwo??? udzielenia dodatkowo oko??o 2500 kredytów w MdM.

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X