Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

11 wrze??nia 2017 roku w trakcie apelu szkolnego w Gimnazjum nr 28 na Pradze Po??udnie przyznali??my kolejne dwa stypendia Grupy Inwest!


Serdecznie gratulujemy Stypendystom!

Stypendium otrzyma??y Antonina Laskowska i Gabriela Komorowska.

Antonina Laskowska jest zaanga??owan? tancerk?. W zesz??ym roku uda??o jej si? uzyska? IV miejsce w Warszawskim Konkursie Tanecznym “Pro Futuro” i wyró??nienie specjalne w Wawerskim Przegl?dzie Ta??ca Nowoczesnego. Prócz ta??ca Antosia ??wietnie si? uczy i znajduje czas na wolontariat. Dzia??a w szkolnym kole wolontariatu, a w zesz??ym roku podj???a si? te?? akcyjnego wolontariatu, w ramach którego opiekowa??a si? dzie?mi. Uczy si? francuskiego i lubi literatur? pi?kn?.

Gabriela Komorowska ma szerokie zainteresowania i osi?gni?cia z ró??nych dziedzin. W zesz??ym semestrze otrzyma??a I msce w dzielnicy w biegu na 800 m i II msce w pi??ce no??nej i siatkowej. Jest zawodniczk? siatkarskiego klubu Saska Volley, a tak??e anga??uje si? spo??ecznie w wiele akcji. W zesz??ym semestrze anga??owa??a si? w szkolny wolontariat, a tak??e by??a odpowiedzialna za zaplanowanie ogrodu s?siedzkiego za??o??onego przez wspólnot? mieszkaniow? i opiek? nad nim.

Uroczysto??? og??oszenia wyników w IV edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest w Gimnazjum nr 28: