Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

IV edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest zako??czona!


W pi?tkowe popo??udnie (15 wrze??nia 2017 roku) spotkali??my si? ze stypendystami IV edycji Programu Stypendialnego oraz ich rodzicami. Podpisane zosta??y umowy stypendialne i tym samym oficjalnie zako??czy??a si? kolejna edycja Programu.

W trakcie spotkania mieli??my okazj? pogratulowa? osobi??cie stypendystom i ich rodzicom, a uczniowie mogli pozna? si? nawzajem i wymieni? do??wiadczeniami.

Bardzo cieszymy si? z kolejnej zako??czonej z sukcesem edycji Programu!

W tym semestrze Stypendium Grupy Inwest nagrodzonych zosta??o pi?ciu uczniów gimnazjów z Pragi Po??udnie, oraz dodatkowo jeden m??ody sportowiec.

1. Natalia Zych (gimnazjum nr 21). Natalia jest zawodniczk? unihokeja i razem z dru??yn? zdoby??a V miejsce na Mazowieckich Igrzyskach M??odzie??y Szkolnej. Otrzyma??a równie?? br?zowy medal w lekkoatletyce dziewcz?t w zawodach dzielnicowych. W ubieg??ym semestrze anga??owa??a si? równie?? jako wolontariuszka przy organizacji kilku akcji sportowych mi?dzy innymi sztafety Fundacji Everest, MetLife Changer Cup i Orlen Warsaw Marathon. Prócz tych wszystkich aktywno??ci Natalia ??wietnie si? uczy.

2. Weronika Cwynar (Gimnazjum nr 22). Weronika w zesz??ym semestrze pe??ni??a funkcj? zast?pcy przewodnicz?cego Samorz?du Szkolnego. Uda??o jej si? uzyska? I miejsce w kilku konkursach recytatorskich, mi?dzy innymi w IX edycji Konkursu recytatorskiego poezji kolumbów "Pami?ci Pokolenia" czy w Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojty??y i o Janie Pawle II. Bra??a równie?? udzia?? w Festiwalu czetelniczym “Pragnienie czytania”. Du??o czasu po??wi?ca??a na dzia??alno??? spo??eczn?. Anga??owa??a si? w wolontariat szkolny, a tak??e w pomocy osobom starszym i dzieciom w ramach parafialnego ko??a Caritas, pomaga??a w organizacji Biegu Konstytucji 3 Maja organizowanego przez Sto??eczne Centrum Sportu, a tak??e by??a aktywnym uczestnikiem projektu “Gimnazjali??ci czytaj? przedszkolakom”.

3. Patrycja Narecka (Gimnazjum nr 22). Patrycja jest zaanga??owan? wolontariuszk?. Dzia??a w parafialnym zespole Caritas wspieraj?c osoby starsze i szykuj?c paczki dla ubogich osób z dzielnicy. Jest zaanga??owana w wiele akcji i projektów realizowanych w szkole, bra??a aktywny udzia?? w lekcji pokazowej dla delegacji rosyjskiej i przedstawieniach szkolnych. Razem z grup? teatraln? dosz??a do fina??u konkursu “Mocium Panie”. Otrzyma??a równie?? I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym. Z zapa??em uczy si? j?zyków obcych.

4. Antonina Laskowska (Gimnazjum nr 28). Antosia jest zaanga??owan? tancerk?. W zesz??ym roku uda??o jej si? uzyska? IV miejsce w Warszawskim Konkursie Tanecznym “Pro Futuro” i wyró??nienie specjalne w Wawerskim Przegl?dzie Ta??ca Nowoczesnego. Prócz ta??ca Antosia ??wietnie si? uczy i znajduje czas na wolontariat. Dzia??a w szkolnym kole wolontariatu, a w zesz??ym roku podj???a si? te?? akcyjnego wolontariatu, w ramach którego opiekowa??a si? dzie?mi. Uczy si? francuskiego i lubi literatur? pi?kn?.

5. Gabrysia Komorowska (Gimnazjum nr 28). Gabrysia ma szerokie zainteresowania i osi?gni?cia z ró??nych dziedzin. W zesz??ym semestrze otrzyma??a I msce w dzielnicy w biegu na 800 m i II msce w pi??ce no??nej i siatkowej. Jest zawodniczk? siatkarskiego klubu Saska Volley, a tak??e anga??uje si? spo??ecznie w wiele akcji. W zesz??ym semestrze anga??owa??a si? w szkolny wolontariat, a tak??e by??a odpowiedzialna za zaplanowanie ogrodu s?siedzkiego za??o??onego przez wspólnot? mieszkaniow? i opiek? nad nim.

6. Sebastian Borowski (dodatkowe sportowe stypendium) Sebastian jest sportowcem. Trenuje w Kolarskim Klubie Legia Inter-cars. Na poziomie województwa uda??o mu si? w zesz??ym roku zgromadzi? 16 medali, dzi?ki czemu znajduje si? obecnie na 2 miejscu w wojewódzkiej klasyfikacji generalnej.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Program stypendialny Grupy Inwest b?dzie kontynuowany w kolejnych semestrach szkolnych. Dostosowany zostanie do zmian jakie przynios??a reforma edukacji, a wi?c ju?? od tego semestru b?dziemy wy??ania? uzdolnionych i zaanga??owanych uczniów z klas 7 szko??y podstawowej, 2 i 3 gimnazjum.

Informacje o partnerskich szko??ach i zmianach w regulaminie ju?? niebawem pojawi? si? na naszej stronie internetowej w zak??adce Program Stypendialny

Zobacz relacj? wideo z uroczysto??ci zako??czenia IV edycji Programu Stypendialnego GRUPY INWEST: