Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Nab??r wniosk??w o Stypendium Grupy Inwest


Dzi?? we wsp????pracuj?cych z Grup? Inwest szko??ach rusza nab??r wniosk??w o stypendium. W roku szkolnym 2017/18 nasz Program skierowany jest do uczni??w klas 7 szk???? podstawowych oraz klas 2 i 3 gimnazjum, kt??rzy s? aktywni i zaanga??owani.

Spo??ród uczniów, którzy z??o??? wnioski stypendialne, wybranych zostanie w ka??dej szkole dwóch, którzy otrzymaj? stypendium w wysoko??ci 300 lub 200 z?? miesi?cznie na ca??y nast?pny semestr (5 miesi?cy). Ca??o??ciowa kwota stypendium to 1500 lub 1000 z??.

To ju?? V edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest i pierwsza realizowana w dwóch dzielnicach: na Pradze Po??udnie i na Mokotowie. To w tych lokalizacjach prowadzimy obecnie najwi?ksze inwestycje mieszkaniowe i chcemy wp??ywa? na otoczenie nie tylko przez budow? nowoczesnych apartamentów, ale równie?? wzmacniaj?c lokaln? m??odzie??.

Kryteria ubiegania si? o stypendium:

1) ??rednia ocen na I semestr nie ni??sza ni?? 4,30 oraz min. dobra ocena z zachowania;

2) udokumentowane zaanga??owanie spo??eczno-kulturalne: dzia??alno??? w organizacjach pozarz?dowych, wolontariat, pomoc potrzebuj?cym, harcerstwo, aktywno??? w samorz?dzie szkolnym, dzia??alno??? artystyczna, inne projekty kulturalne, sportowe lub spo??eczne;

3) udokumentowane osi?gni?cia w konkursach sportowych, naukowych, tematycznych lub artystycznych.

Nabór wniosków potrwa od 8 stycznia do 2 lutego 2018 r. Wyniki og??oszone zostan? w lutym b.r.

Wi?cej informacji o Programie (kliknij)