Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Og??aszamy laureat??w IV edycji Programu Stypendialnego


Dzi?? og??osili??my laureat??w IV edycji Programu Stypendialnego

Dzi?? (4 wrze??nia) w trakcie uroczystego rozpocz?cia roku szkolnego w dwóch partnerskich szko??ach og??osili??my stypendystów IV edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest.

Stypendy??ci zostali wy??onieni na koniec poprzedniego semestru przez Komisje Stypendialne z??o??one z nauczycieli partnerskich szkó?? i przedstawicieli zarz?du Grupy Inwest. Od wrze??nia do ko??ca semestru nagrodzone osoby b?d? otrzymywa? stypendium w wysoko??ci 300 lub 200 z?? miesi?cznie. Nasz Program dedykujemy uczniom z Pragi Po??udnie, którzy mog? pochwali? si? nie tylko dobrymi ocenami w szkole, ale równie?? wysi??kiem w??o??onym w rozwijanie siebie, swoich talentów i pasji oraz ponadprzeci?tnym zaanga??owaniem spo??ecznym lub kulturalnym.

W Gimnazjum nr 21 stypendium Grupy Inwest otrzyma??a Natalia Zych. Natalia jest zawodniczk? unihokeja i razem z dru??yn? zdoby??a V miejsce w Mazowieckich Igrzyskach M??odzie??y Szkolnej. Otrzyma??a równie?? br?zowy medal w lekkoatletyce dziewcz?t w zawodach dzielnicowych. W ubieg??ym semestrze znalaz??a czas tak??e na aktywno??? spo??eczn?. Anga??owa??a si? jako wolontariuszka przy organizacji kilku akcji sportowych. Prócz tych wszystkich aktywno??ci Natalia ??wietnie si? uczy.

W Gimnazjum nr 22 stypendium otrzyma??a Weronika Cwynar i Patrycja Narecka. Weronika w zesz??ym roku pe??ni??a funkcj? zast?pcy przewodnicz?cego Samorz?du Szkolnego. Uda??o jej si? uzyska? I miejsce w kilku pozaszkolnych konkursach recytatorskich. Bra??a równie?? udzia?? w Festiwalu czytelniczym “Pragnienie czytania”. Du??o czasu po??wi?ca??a na dzia??alno??? spo??eczn? anga??uj?c si? w szereg akcji spo??ecznych. Patrycja Narecka podobnie jak Weronika jest zaanga??owan? wolontariuszk?. Dzia??a w parafialnym zespole Caritas wspieraj?c osoby starsze i szykuj?c paczki dla ubogich osób z dzielnicy. Jest zaanga??owana w wiele akcji i projektów realizowanych w szkole. Razem z grup? teatraln? dosz??a do fina??u konkursu “Mocium Panie”. Otrzyma??a równie?? I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym. Z zapa??em uczy si? j?zyków obcych.

Serdecznie Gratulujemy Stypendystom!

Przed nam jeszcze og??oszenie stypendystów w Gimnazjum nr 28 i podpisanie umów stypendialnych z uczniami.

Wi?cej o Programie Stypendialnym Grupy Inwest.

Zobacz filmy z uroczysto??ci przyznania Stypendiów: