Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Pierwsze stypendia Grupy Inwest rozdane


Zako??czy??a si? pierwsza edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Program zosta?? powo??any we wrze??niu 2015 roku.

Jest skierowany do aktywnych i zdolnych uczniów gimnazjów na warszawskiej Pradze Po??udnie, gdzie Grupa Inwest realizuje wi?kszo??? swoich inwestycji budowlanych.W pierwszej edycji bra??y udzia?? trzy szko??y: Gimnazjum nr 21, Gimnazjum nr 22 i Gimnazjum nr 28.

Stypendiami semestralnymi w wysoko??ci 300 z?? miesi?cznie zosta??a wyró??niona trójka gimnazjalistów:

  1. Wiktoria Wojnarowska, Gimnazjum nr 28
  2. Monika Faliszewska, Gimnazjum nr 22
  3. Maciej Jastrz?bski, Gimnazjum nr 21

Stypendy??ci Grupy Inwest to nie tylko bardzo dobrzy uczniowie. Wszyscy mog? pochwali? si? osi?gni?ciami sportowymi i zaanga??owaniem spo??ecznym. Wiktoria z powodzeniem gra w siatkówk?, Monika zajmuje wysokie miejsca w fitnessie sportowym na poziomie ??wiatowym, a Maciek wygrywa z dru??yn? zawody w unihokeja. Bardzo wa??ne dla nas jest zaanga??owanie spo??eczne uczniów ubiegaj?cych si? o stypendium. Wiktoria w szkole anga??uje si? w wolontariat, a w ostatnim semestrze zosta??a finalistk? konkursu “Aktywna Warszawska M??odzie??”. Monika równie?? dzia??a w wolontariacie szkolnym, a w 2015 roku intensywnie zaanga??owa??a si? w projekt Amnesty International, Maciek natomiast bardzo aktywnie dzia??a w ZHP, pe??ni?c s??u??b? wobec osób niepe??nosprawnych. Pomaga w organizacji zbiórek i spotka?? dla dzieci ze szko??y specjalnej. Jest równie?? reprezentantem samorz?du szkolnego.

„Program Stypendialny to nasze nowe przedsi?wzi?cie, tym bardziej wi?c cieszymy si? z sukcesu, jakim jest dla nas mo??liwo??? poznania i nagrodzenia stypendium tak zaanga??owanych i zdolnych m??odych ludzi,” - mówi Piotr Hofman, Prezes Grupy Inwest. „Pomys?? powo??ania programu wynik?? z ch?ci mocniejszego zaanga??owania si? w sprawy wa??ne dla Pragi Po??udnie i wspierania m??odzie??y naprawd? aktywnej, która wymaga od siebie wi?cej, chce zmienia? siebie i otaczaj?c? rzeczywisto???. Jestem przekonany, ??e nasi pierwsi stypendy??ci s? w??a??nie takimi osobami.”

Program Stypendialny Grupy Inwest b?dzie kontynuowany i rozwijany w kolejnych semestrach.

Zobacz wideorelacj? z tego wydarzenia: