Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Rozpoczynamy IV Edycj? Programu Stypendialnego Grupy Inwest


3 marca 2017 roku w siedzibie Grupy Inwest odby??o si? spotkanie ze stypendystami III edycji Programu oraz ich rodzicami.

Ju?? po raz czwarty og??aszamy rozpocz?cie dzia??a?? w Programie Stypendialnym Grupy Inwest. Nasze stypendia dedykujemy zdolnym i aktywnym gimnazjalistom z Pragi Po??udnie, a do udzia??u w Programie zapraszamy uczniów trzech szkó??: Gimnazjum nr 21 z ZS nr 12, Gimnazjum nr 22 oraz Gimnazjum nr 28. W ka??dej szkole zostan? przyznane dwa stypendia osobom, które wyró??ni? si? najwi?kszym zaanga??owaniem i osi?gni?ciami w tym semestrze.

Nabór wniosków w sekretariatach szkó?? potrwa od 8 do 22 czerwca, a stypendystów og??osimy na uroczystym rozpocz?ciu rokuszkolnego 1 wrze??nia 2017 roku.   

Stypendium w wysoko??ci 300 lub 200 z?? miesi?cznie przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesi?cy). W sumie kwota, któr? otrzyma ka??dy stypendysta to 1500 lub 1000 z??. Stypendium b?dzie wyp??acane od wrze??nia 2017 do stycznia 2018. W??ród kryteriów ubiegania si? o stypendium s?: ??rednia ocen, ocena z zachowania, zaanga??owanie spo??eczno-kulturalne oraz osi?gni?cia ucznia. Szczegó??y dotycz?ce Programu i zasad przyznawania stypendium, regulamin oraz wzór wniosku znajduj? si? w zak??adce “Program Stypendialny”.

Zach?camy do sk??adania wniosków i zawalczenia o Stypendium Grupy Inwest!