Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Rusza nab??r wniosk??w do III edycji Programu Stypendialnego


Ju?? po raz trzeci Grupa Inwest realizuje Program Stypendialny dedykowany zdolnym i aktywnym gimnazjalistom z Pragi Po??udnie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach w Programie bior? udzia?? 3 gimnazja z Pragi Po??udnie: Gimnazjum nr 21 z ZS nr 12, Gimnazjum nr 22 oraz Gimnazjum nr 28. W ka??dej szkole zostan? przyznane dwa stypendia uczniom, którzy wyró??niaj? si? najwi?kszym zaanga??owaniem i osi?gni?ciami w tym semestrze.

Ju?? 16 stycznia rozpoczyna si? w szko??ach partnerskich nabór wniosków, który potrwa do 27 stycznia. W lutym zostan? wybrani i og??oszeni tegoroczni stypendy??ci.

Stypendium w wysoko??ci 300 lub 200 z?? miesi?cznie przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesi?cy). W sumie kwota, któr? otrzyma ka??dy stypendysta to 1500 lub 1000 z??. Stypendium b?dzie wyp??acane od lutego do czerwca. W??ród kryteriów ubiegania si? o stypendium s?: ??rednia ocen, ocena z zachowania, zaanga??owanie spo??eczno-kulturalne oraz osi?gni?cia ucznia. Szczegó??y dotycz?ce Programu i zasad przyznawania stypendium, regulamin oraz wzór wniosku znajduj? si? w zak??adce “Program Stypendialny”.
Zach?camy do sk??adania wniosków i zawalczenia o Stypendium Grupy Inwest!