Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Stypendia Grupy Inwest ponownie rozdane!


Zako??czy??a si? V edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Tym razem w Programie bra??y udzia?? nie tylko szko??y na Pradze Po??udnie, ale r??wnie?? dwie nowe szko??y partnerskie na Mokotowie.

Ze wzgl?du na reform? edukacji, w roku szkolnym 2017/2018 Program skierowany by?? do uczniów klas 7 szko??y podstawowej oraz klas 2 i 3 gimnazjum.

Wybór Stypendystów nie by?? prosty. Analizuj?c z??o??one wnioski, byli??my pod wra??eniem zaanga??owania, pasji i osi?gni?? kandydatów. Dzi?kujemy za wszystkie z??o??one wnioski.

W tej edycji Stypendia Grupy Inwest otrzymuj?:

Szko??a Podstawowa Integracyjna nr 339, ul. Bonifacego 10

  • Magdalena Siekierzy??ska

Magda od lat ??piewa, solo oraz z zespo??em “The Mints”. Po??wi?ca temu du??o czasu i osi?ga wspania??e efekty. Spo??ród wielu sukcesów wymienimy tylko kilka: w ogólnopolskim konkursie “M??ode Talenty Muzyczne” zaj???a 3 miejsce indywidualnie oraz 1 miejsce z zespo??em, na ASTERIADZIE 2017 - 2 miejsce, na Festiwalu “Muzyczna Jesie??” - 1 miejsce. Ponadto wyst?puje z zespo??em podczas koncertów charytatywnych i pikników s?siedzkich. Nie zapomina przy tym o nauce - w 1 semestrze osi?gn???a ??redni? 5,33.

  • Jan Paradowski

Janek to nie tylko ??wietny ucze?? (??rednia 5,2), ale przede wszystkim szkolny aktywista. Jest przewodnicz?cym Samorz?du Szkolnego, przewodnicz?cym klasy, pomys??odawc? i realizatorem wielu projektów i akcji w szkole. Bra?? tak??e udzia?? w warsztatach dotycz?cych samorz?dno??ci organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Interesuje si? malarstwem, rysunkiem, gra na gitarze elektrycznej, lubi tak??e j?zyk angielski - bierze udzia?? w dodatkowych kursach (dotycz?cych tak niecodziennych tematów jak paleontologia), zakwalifikowa?? si? równie?? do etapu wojewódzkiego olimpiady z j?z. angielskiego.

Szko??a Podstawowa nr 374, ul. Boremlowska 6/12

  • Jakub Hardecki

Kuba aktywnie dzia??a na rzecz klasy, szko??y i spo??eczno??ci lokalnej. Anga??uje si? w wolontariat, bra?? udzia?? m.in. w akcji Banków ??ywno??ci, zbiórce funduszy na rzecz hospicjum domowego czy zbiórce jedzenia dla kombatantów. Jest przewodnicz?cym klasy oraz cz??onkiem pocztu sztandarowego. W ostatnim semestrze uczestniczy?? równie?? w wymianie polsko-rosyjskiej. W Konkursie Recytatorskim Poezji Pokolenia Kolumbów zaj??? 1 miejsce.

  • Aniela Bultrowicz

Aniela, podobnie jak Kuba, jest zaanga??owana w dzia??ania wolontariackie, regularnie pomaga w Fundacji Koty z Grochowa, bra??a udzia?? w akcji Banków ??ywno??ci i zbiórce funduszy na rzecz hospicjum domowego. Pe??ni funkcj? skarbnika w samorz?dzie szkolnym, a w ostatnim semestrze uczestniczy??a w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej “Szko??a Demokracji” oraz wymianie polsko-rosyjskiej. W Konkursie Recytatorskim Poezji Pokolenia Kolumbów zaj???a 3 miejsce.

Szko??a Podstawowa nr 371, ul. Sobieskiego 68

  • Oliwia Beta

Oliwia mo??e pochwali? si? nie tylko bardzo dobr? ??redni? ocen, ale równie?? zaanga??owaniem w ??ycie szko??y, rozwijaniem pasji i osi?gni?ciami. ?cinaj?c w??osy, postanowi??a przekaza? warkocze Fundacji Rak’n’Roll. Jest skarbnikiem w Samorz?dzie Szkolnym. Gra na gitarze. Trenuje judo i w zesz??ym roku zdoby??a 1 miejsce na Mi?dzynarodowych Mistrzostwach Marek oraz 4 miejsce podczas Judo Legia Cup. Wra??enie robi tak??e jej wiedza techniczna -  zaj???a 1 miejsce w konkursie organizowanym przez Wojskow? Akademi? Techniczn? dotycz?cym tworzenia modeli 3D Structure from Motion.

  • Wojciech Danielewicz

Wojtek ??wietnie si? uczy, w zesz??ym semestrze osi?gn??? ??redni? 5,0. Szczególne sukcesy osi?ga w dziedzinie matematyki - 1 miejsce w Dzielnicowym Konkursie Matematycznym im. J. ?niadeckiego, wyró??nienie w Konkursie Wyzwanie Matematyczne Kings, wynik Bardzo Dobry w Mi?dzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Mo??e pochwali? si? tak??e 3 miejscem w mi?dzyszkolnych zawodach sportowych w pi??ce r?cznej i czworoboju. Anga??uje si? w wolontariat w Fundacji “Mam Marzenie” oraz przy Szlachetnej Paczce.

Szko??a Podstawowa nr 312, ul. Umi??skiego 11

  • Aleksandra Wise??ka

Ola od lat trenuje taniec towarzyski i osi?ga w tej dziedzinie ogromne sukcesy. Na podium staje nie tylko na turniejach ogólnopolskich, ale równie?? mi?dzynarodowych. Na Mi?dzynarodowym Turnieju Ta??ca World Open Dance zaj???a 1, 2 oraz 4 miejsce w poszczególnych kategoriach. W styczniu tego roku na turnieju World Dance Sport Federation Tuscany Open zaj???a 1 miejsce. Poza ta??cem aktywnie anga??uje si? w wolontariat szkolny oraz bardzo dobrze si? uczy.

  • Oliwia Nasiadka

Oliwia to uczennica klasy 7, która doskonale ???czy swoje zainteresowania taneczne z aktywno??ci? wolontariack? oraz ??wietnymi wynikami w nauce. Trenuje jazz, balet i akrobatyk?, by??a finalistk? ogólnopolskiego turnieju “Taneczne Pejza??e”. Bierze udzia?? w wielu akcjach wolontariackich w szkole, przygotowywa??a tak??e wyst?p ??wi?teczny w Domu Opieki “Matysiakowie”. Osi?ga równie?? sukcesy w nauce - by??a finalistk? konkursu O!B???dne Dyktando oraz zakwalifikowa??a si? do etapu rejonowego w konkursie kuratoryjnym z matematyki.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!