Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

V Edycja Programu Stypendialnego ju?? w dw??ch dzielnicach: Mokot??w i Praga Po??udnie


Z rado??ci? informujemy, ??e wraz z rozpocz?ciem V edycji naszego Programu Stypendialnego uda??o nam si? nawi?za? wsp????prac? z nowymi szko??ami na terenie dzielnicy Mokot??w.

Grupa Inwest przeka??e stypendia uczniom z 4 szkó??: w dwóch szko??ach z Pragi Po??udnie i dwóch szko??ach  z Mokotowa (zobacz z kim wspó??pracujemy) W ka??dej ze szkó?? wy??onimy dwóch stypendystów. Cieszymy si?, ??e wraz z rozwojem firmy i prowadzonymi dynamicznie nowymi inwestycjami budowlanymi, mo??emy równie?? inwestowa? w zdoln? i zaanga??owan? m??odzie?? z coraz szerszych terenów w Warszawie .   

O stypendium mog? ubiega? si? uczniowie klas 7 szkó?? podstawowych oraz 2 i 3 klas gimnazjów. Do sk??adania wniosków zach?camy wszystkich uczniów tych klas, którzy osi?gn? na I semestr ??redni? ocen minimum 4.30 pkt i zachowanie dobre, a tak??e mog? wykaza? si? w tym semestrze osi?gni?ciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi, oraz zaanga??owaniem  spo??ecznym lub kulturalnym. 

Aby u??atwi? uczniom nowych partnerskich szkó?? - z Mokotowa - z??o??enie wniosku o stypendium po raz pierwszy, wyd??u??amy okres, z którego mog? pochodzi? osi?gni?cia lub za??wiadczenia potwierdzaj?ce zaanga??owanie spo??eczne. W tej edycji Programu, informacje zawarte we wnioski o stypendium mog? dotyczy? okresu od 1 wrze??nia 2016 roku. 

Nabór wniosków w sekretariatach szkó?? potrwa od 8 stycznia do 2 lutego 2018 roku, a stypendystów og??osimy na uroczystych apelach w szko??ach, pod koniec lutego.   
Stypendium w wysoko??ci 300 lub 200 z?? miesi?cznie przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesi?cy). W sumie kwota, któr? otrzyma ka??dy stypendysta to 1500 lub 1000 z??. Stypendium b?dzie wyp??acane od lutego do czerwca 2018 roku. Szczegó??y dotycz?ce Programu i zasad przyznawania stypendium, regulamin oraz wzór wniosku znajduj? si? w zak??adce “Program Stypendialny”.


Zach?camy do sk??adania wniosków i zawalczenia o Stypendium Grupy Inwest!