Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Zako??czy??a si? druga edycja Programu Stypendialnego


We wrze??niu zostali oficjalnie og??oszeni Stypendy??ci II edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest.

Ze wzgl?du na du??e zainteresowanie uczniów oraz w uznaniu ich zaanga??owania i osi?gni??, fundator Programu, Grupa Inwest postanowi?? przyzna? stypendia pi?tce gimnalistów:

Zuzanna Siwi??ska, Gimnazjum nr 21, stypendium w wysoko??ci 200 z?? miesi?cznie.

Zuzanna nie tylko bardzo dobrze si? uczy i osi?ga sukcesy sportowe. Rozwija si? tak??e artystycznie, aktywnie uczestnicz?c w zaj?ciach i warsztatach plastycznych. Bra??a udzia?? w wystawie prac podczas ostatniej Nocy Muzeów. Gra równie?? na gitarze. Reprezentuje szko??? w rozgrywkach siatkarskich, w zesz??ym roku dru??yna zaj???a 1 miejsce Mistrzostwach Dzielnicy. W dyscyplinach indywidualnych Zuzanna mo??e pochwali? si? 2 miejscem w dzielnicy w skoku w dal. Reprezentuje tak??e szko??? w poczcie sztandarowym.

Maciej Jastrz?bski, Gimnazjum nr 21, stypendium w wysoko??ci 300 z?? miesi?cznie.

Maciek otrzymuje stypendium po raz drugi. Jest on osob? wyró??niaj?c? si? zarówno pod k?tem nauki i sukcesów sportowych, jak równie?? spo??ecznego zaanga??owania. Maciek aktywnie dzia??a w harcerstwie, pe??ni?c s??u??b? wobec osób niepe??nosprawych. Pomaga w organizacji zbiórek i spotka?? dla dzieci ze szko??y specjalnej. Z sukcesów sportowych trzeba wymieni? osi?gni?cia dru??yny unihokeja, której jest cz??onkiem. Od 1 miejsca w dzielnicy, przez zwyci?stwo w Warszawskiej Olimpiadzie M??odzie??y a?? po zaj?cie 1 miejsca w Mazowieckich Igrzyskach M??odzie??y Szkolnej.

Monika Faliszewska, Gimnazjum nr 22, stypendium w wysoko??ci 200 z?? miesi?cznie.

Monika otrzymuje stypendium Grupy Inwest ju?? po raz drugi. Monika prócz fantastycznych wyników naukowych wykaza??a si? w poprzednim semestrze zdumiewaj?cymi osi?gni?ciami  sportowymi. W Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkó?? w fitnesie sportowym zdoby??a II miejsce, natomiast w Mistrzostwach Polski V miejsce. Uda??o jej si? stan?? nawet na podium w rozgrywkach mi?dzynarowych. W turnieju solowym osi?gn???a II miejsce w Europie, w duecie III miejsce. Monika na treningi sportowe po??wi?ca minimum 9 godzin tygodniowo. Znajduje jednak jeszcze czas na inne aktywno??ci i zaanga??owanie spo??eczne. W zesz??ym roku wzi???? udzia?? w warsztatach Amnesty International, projekcie teatralnym “Wolno???”, a nawet anga??owa??a si? w szkolny wolontariat.   

Magdalena Zarzecka, Gimnazjum nr 22, stypendium w wysoko??ci 300 z?? miesi?cznie.

Magda jest ju?? absolwentk? gimnazjum. W poprzednim roku jako uczennica trzeciej klasy wykaza??a si? wyj?tkowym zaanga??owaniem w ??ycie szko??y, a tak??e rozwija??a swoj? pasj? fotograficzn? i osi?ga??a sukcesy w tej dziedzinie. Zosta??a finalistk? fotograficznego konkursu wojewódzkiego “Warszawa si?ga gwiazd”. Otrzyma??a równie?? I miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym. Organizowa??a równie?? wystawy zdj??, a tak??e by??a odpowiedzialna za dokumentowanie uroczysto??ci i wydarze?? szkolnych. Prócz tego z powodzeniem bra??a udzia?? w innych konkursach, mi?dzy innymi w Warszawskim konkursie wiedzy o zawodach. Znalaz??a te?? czas i si??? w sobie na zaanga??owanie si? w wolontariat, w ramach którego mi?dzy innymi wspiera??a zwierz?ta ze schroniska. W ko??cu, by??a reprezentantk? szkolnego pocztu sztandarowego.

Natalia Suchenek, Gimnazjum nr 28, stypendium w wysoko??ci 300 z?? miesi?cznie.

Natalia jest ju?? absolwentk? gimnazjum. W zesz??ym roku szkolnym bardzo aktywnie dzia??a??a w wolontariacie szkolnym, organizuj?c ró??nego rodzaju zbiórki, a tak??e w samorz?dzie szkolnym jak jego wiceprzewodnicz?ca, prowadz?c kronik? szkoln? oraz organizuj?c wiele wydarze?? szkolnych, np. Dzie?? ??yczliwo??ci. Ucz?szcza??a tak??e do osiedlowego klubu plastycznego, aby rozwija? swoj? pasj? artystyczn?. Zaj???a trzecie miejsce w dzielnicowym konkursie katy??skim.

Program jest kontynuowany w szko??ach partnerskich i, ze wzgl?du na du??e zainteresowanie i bardzo pozytywny odbiór, rozwijany. Fundator Programu, Grupa Inwest, zdecydowa??a o zwi?kszeniu puli stypendiów. W kolejnej, trzeciej ju?? edycji, zostan? przyznane po dwa stypendia, w wysoko??ci 200 lub 300 z?? miesi?cznie, w ka??dej z partnerskich szkó??. Zach?camy wi?c wszystkich uczniów do aktywnego dzia??ania i stara?? w najbli??szych miesi?cach, aby pod koniec semestru móc zawalczy? o stypendium.