Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Zako??czy??a si? III edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest


3 marca 2017 roku w siedzibie Grupy Inwest odby??o si? spotkanie ze stypendystami III edycji Programu oraz ich rodzicami. Oto lista nagrodzonych.

3 marca 2017 roku w siedzibie Grupy Inwest odby??o si? spotkanie ze stypendystami III edycji Programu oraz ich rodzicami. Zosta??y podpisane umowy stypendialne i tym samym oficjalnie zako??czy??a si? kolejna edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Spotkanie by??o te?? okazj? do wzajemnego poznania si? i nieformalnych rozmów. Prezes Zarz?du HM Inwest S.A., Piotr Hofman, gor?co gratulowa?? tegorocznym stypendystom.

 

 

 

 

W tym roku nagrodzeni za swoj? aktywno??? i zaanga??owanie zostali nast?puj?cy uczniowie:

  1. Zuzanna Siwi??ska, Gimnazjum nr 21

Zuzanna mo??e pochwali? si? osi?gni?ciami sportowymi w siatkówce - wraz z dru??yn? zaj???a 1 miejsce w XVI Turnieju Pi??ki Siatkowej Dziewcz?t im. Stanis??awa Brody. Z powodzeniem rozwija tak??e pasj? artystyczn?, ucz?szczaj?c na zaj?cia plastyczne w fundacji “Atelier”. Anga??uje si? równie?? jako wolontariuszka w wiele akcji na terenie dzielnicy, mi?dzy innymi w III Pó??maraton Praski, PZU Maraton Warszawski, a tak??e w organizacj? IV Dzielnicowego Dnia Wolontariusza. Reprezentuje te?? szko??? w poczcie sztandarowym.

  1. Maciej Jastrz?bski, Gimnazjum nr 21

Maciek aktywnie dzia??a w harcerstwie, pe??ni?c s??u??b? wobec osób niepe??nosprawnych. Pomaga w organizacji zbiórek i spotka?? dla dzieci ze szko??y specjalnej. Jest równie?? sportowcem i zdobywa ze swoj? dru??yn? pierwsze miejsca w rozgrywkach w unihokeju (obecnie trwaj? Mistrzostwa Polski). Uda??o mu si? równie?? uzyska? 3 miejsce w konkursie “Osobliwo??ci Grochowa, Saskiej K?py i Goc??awia”. By?? tak??e, podobnie jak Zuzanna zaanga??owany w wolontariat przy ró??nych imprezach sportowych na terenie dzielnicy.

  1. Julia Tomczak, Gimnazjum nr 22

Julia jest bardzo aktywnie zaanga??owana w ??ycie szkolne, wolontariat i rozwijanie swoich pasji. W??ród jej aktywno??ci w ostatnim semestrze trzeba wymieni? mi?dzy innymi regularny wolontariat w parafialnym zespole Caritas, maraton pisania listów Amnesty International, reprezentowanie szko??y na Forum M??odzie??owym w Moskwie. Julka nale??y te?? do Grupy Tanecznej “Dance Killers” oraz Grupy Wokalnej “Mille Voci”, gra na skrzypcach i gitarze.

4. Laura Stolarczyk, Gimnazjum nr 22

Laura jest przewodnicz?c? klasy i pomaga w organizacji uroczysto??ci szkolnych - prowadzi apele i ??piewa. Podobnie jak Julia reprezentowa??a szko??? na Forum M??odzie??owym w Moskwie. Jest cz??onkiem Grupy Wokalnej “Mille Voci”, z któr? bierze udzia?? w koncertach charytatywnych. Aktywnie i regularnie dzia??a w parafialnym zespole Caritas, a w wolnym czasie gra na gitarze.

  1. Paulina Józefowska, Gimnazjum nr 28

Paulina jest cz??onkiem teatru muzycznego “Tintilo”, w ramach którego musi znale??? minimum 6 godzin tygodniowo na próby. Prócz prób i wyst?pów, Paulina bierze równie?? udzia?? w wielu konkursach recytatorskich, reprezentuj?c ca??? szko???. W ostatnim semestrze uda??o jej si? osi?gn?? III miejsce w Mazowieckim Festiwalu Twórczo??ci Zbigniewa Herberta. Prócz tego jest aktywn? harcerk? Zwi?zku Harcerstwa Rzeczypospolitej i anga??uje si? w akcje szkolnego wolontariatu.  

  1. Aleksandra Wise??ka, Gimnazjum nr 28

Ola jest tancerk?. W kategorii ta??ca sportowego i towarzyskiego uda??o jej si? osi?gn?? wysokie pozycje na poziomie ogólnopolskim. W ostatnim semestrze zdoby??a mi?dzy innymi I miejsce w ogólnopolskim turnieju ta??ca sportowego w I??awie oraz II miejsce w Grand Prix Polski w Koronowie. Prócz ta??ca Ola gra równie?? w siatkówk? w  M??odzie??owym Klubie Sportowym Syrena oraz anga??uje si? w szkolny wolontariat, w???czaj?c si? w pomoc s??abszym i potrzebuj?cym.

 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Program stypendialny b?dzie kontynuowany w nast?pnym semestrze szkolnym i zgodnie z regulaminem stypendia zostan? przyznane innym uczniom (stypendyst? mo??na zosta? jeden raz w danym roku szkolnym). Zach?camy wi?c wszystkich do podejmowania dzia??ania, realizowania swoich pasji, brania udzia??u w konkursach i akcjach spo??ecznych, a pod koniec roku do ubiegania si? o stypendium Grupy Inwest.