Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest


Po zako??czeniu pierwszej edycji Programu Stypendialnego zosta??a przeprowadzona ewaluacja, maj?ca na celu udoskonalenie zasad dzia??ania i usprawnienie procedur Programu.

Bior?c pod uwag? jej wyniki, a tak??e konsultacje ze szko??ami partnerskimi, w bie???cej, drugiej, edycji wprowadzone zosta??y niewielkie zmiany w kryteriach przyznawania stypendium oraz zasadach punktacji. Najwa??niejsz? zmian? dla uczniów jest dodanie do kryteriów oceny z zachowania - aby ubiega? sie o stypendium, kandydat musi uzyska? co najmniej ocen? dobr? z zachowania. Niezmienione pozostaj? kryteria ??redniej ocen, zaanga??owania spo??eczno-kulturalnego oraz osi?gni??. Szczegó??owy wykaz wprowadzonych zmian oraz zaktualizowany Regulamin s? dost?pne w zak??adce Regulamin.