Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Zmiany w regulaminie programu stypendialnego Grupy Inwest


Wraz z dniem 4 grudnia 2017 roku zostaj? wprowadzone nast?puj?ce zmiany w Regulaminie Programu Stypendialnego Grupy Inwest. W §2 Kryteria przyznawania Stypendi??w zostaje dodany punkt 7 o tre??ci:

Uczniowie szkó??, w których po raz pierwszy prowadzona jest edycja Programu Stypendialnego,  maj? wyd??u??ony okres, którego mog? dotyczy? udokumentowane osi?gni?cia oraz aktywno??ci przedstawione we Wniosku, do 1 wrze??nia poprzedniego roku szkolnego. W nast?pnych edycjach Programu ocena Wniosków w tych szko??ach b?dzie przebiega? tak jak w pkt 6 regulaminu.