Grupa Inwest

zadzwoń teraz:

604 751 400

Aktualności

Znamy ju?? stypendyst??w III edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest


W zesz??ym tygodniu og??oszone zosta??y wyniki w III edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest.

 

W zesz??ym tygodniu og??oszone zosta??y wyniki w III edycji Programu Stypendialnego Grupy Inwest.

 

W gimnazjum nr 21 stypendium Grupy Inwest otrzyma??a Zuzanna Siwi??ska i Maciej Jastrz?bski. Zuzanna mo??e pochwali? si? osi?gni?ciami sportowymi w siatkówce, oraz z powodzeniem rozwija pasj? artystyczn? i anga??uje si? jako wolontariuszka w wiele akcji na terenie dzielnicy. Maciek natomiast aktywnie dzia??a w harcerstwie, pe??ni?c s??u??b? wobec osób niepe??nosprawych. Jest równie?? sportowcem i zdobywa ze swoj? dru??yn? pierwsze miejsca w rozgrywkach w unihokeju. By?? tak??e zaanga??owany w wolontariat przy ró??nych imprezach sportowych na terenie dzielnicy.

Uroczysto??? og??oszenia stypendystów w gimnazjum nr 21: 

 

W gimnazjum nr 22 stypendium otrzyma??a Julia Tomczak i Laura Stolarczyk. Julia jest bardzo aktywnie zaanga??owana w ??ycie szkolne, wolontariat i rozwijanie swoich pasji. W??ród jej aktywno??ci w ostatnim semestrze trzeba wymieni? mi?dzy innymi regularny wolontariat w parafialnym zespole Caritas, maraton pisania listów Amnesty International, reprezentowanie szko??y na Forum M??odzie??owym w Moskwie. Julka nale??y te?? do Grupy Tanecznej “Dance Killers” oraz Grupy Wokalnej “Mille Voci”. Laura równie?? wyró??nia si? zaanga??owaniem, w klasie pe??ni rol? przewodnicz?cej i pomaga w organizacji uroczysto??ci szkolnych - prowadzi apele i ??piewa. Podobnie jak Julia reprezentowa??a szko??? na Forum M??odzie??owym w Moskwie. Jest cz??onkiem Grupy Wokalnej “Mille Voci”, z któr? bierze udzia?? w koncertach charytatywnych. Aktywnie i regularnie dzia??a w parafialnym zespole Caritas, a w wolnym czasie gra na gitarze.

Uroczysto??? og??oszenia stypendystów w gimnazjum nr 22: 

 

Natomiast w gimnazjum nr 28 stypendystami zosta??y Paulina Józefowska i Aleksandra Wise??ka. Paulina jest cz??onkiem teatru muzycznego “Tintilo”, bierze równie?? udzia?? w wielu konkursach recytatorskich, reprezentuj?c ca??? szko???. W ostatnim semestrze uda??o jej si? osi?gn?? III miejsce w Mazowieckim Festiwalu Twórczo??ci Zbigniewa Herberta. Prócz tego Paulina jest aktywn? harcerk? Zwi?zku Harcerstwa Rzeczypospolitej i anga??uje si? w akcje szkolnego wolontariatu. Ola natomiast jest tancerk?. W kategorii ta??ca sportowego i towarzyskiego uda??o jej si? osi?gn?? wysokie pozycje na poziomie ogólnopolskim. W ostatnim semestrze zdoby??a mi?dzy innymi I miejsce w ogólnopolskim turnieju ta??ca sportowego w I??awie oraz II miejsce w ogólnopolskim Grand Prix Polski w Koronowie. Prócz ta??ca Ola gra równie?? w siatkówk? w M??odzie??owym Klubie Sportowym Syrena oraz anga??uje si? w szkolny wolontariat w???czaj?c si? w pomoc s??abszym i potrzebuj?cym.

Uroczysto??? og??oszenia stypendystów w gimnazjum nr 28: 

Serdecznie Gratulujemy Stypendystom!